ประโยชน์ของการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่จะเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในปัจจุบัน ซึ่งหุ่นยนต์สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทุกบริษัทต้องดำเนินการคือความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน  ซึ่งในทุกๆ ปี บริษัทต่างๆ ต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อรองรับค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน

นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลแล้ว ส่วนใหญ่พนักงานจะหยุดงานหรือลาป่วย เนื่องจากเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ซึ่งการขาดงานของพนักงานส่งผลทางด้านต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบริษัทจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัท

นอกจากนี้หุ่นยนต์ยังช่วยให้ลดการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหุ่นยนต์เป็นสิ่งทดแทนมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: https://roboticsandautomationnews.com/2020/10/20/the-benefits-of-using-universal-collaborative-robots/37496/
https://bizfluent.com/info-8608752-advantages-robotics-workplace.html