AI และระบบอัตโนมัติ จะช่วยให้องค์กรเปลี่ยนวิธีคิดของการทำงานในอนาคต

ระบบอัตโนมัติเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ในขณะนี้และต้องขอบคุณการแพร่ระบาดของโรคนี้จึงมุ่งเป้าไปที่ประสบการณ์ของพนักงาน ในปี 2564 การริเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในองค์กรมากกว่าสามในสี่จะมุ่งเน้นไปที่ระบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นบันทึกหลักการดำเนินงานของลูกค้าหรือการมีส่วนร่วม ความก้าวหน้าใน AI การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดและภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกที่รุนแรงทำให้การขับเคลื่อนระบบอัตโนมัตินี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถย้อนกลับได้